Esencan Hastanesi Facebook Sayfası Esencan Hastanesi Twitter Sayfası Esencan Hastanesi Instagram Sayfası Esencan Hastanesi Harita Esencan Hastanesi Telefon
444 0 212
Bilgi ve Randevu

Beyin tümörlerinin görülme sıklığı gerek teşhis imkânlarının artması gerekse de tümör oluşumunda kolaylaştırıcı rol oynayan olumsuz çevresel faktörlerin artmasıyla her geçen gün artmaktadır.

beyin tümörleri

Beyin tümörlerinin kökeni nedir?

Beyin tümörleri, beynin kendi hücreleri veya vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş olan tümörün beyne yayılması sonucu (metastaz) oluşur.

Beyin tümörleri kötü huylu mu, iyi huylu mudur?

Beyin tümörleri iyi huylu olabileceği gibi kötü huylu da olabilir. Beyin tümörlerinin diğer tümörlerden önemli farkı kafatası tarafından koruma altına alınan beynin iyi veya kötü huylu tümörün büyümesiyle kafa içi basıncı arttırıp hayatı tehdit edebileceğidir. Bu nedenle iyi huylu bir beyin tümörünün bile kontrol edilmez ise hastanın yaşamını tehdit edebileceği unutulmamalıdır.

Beyin tümörü oluşumunda risk faktörleri nelerdir?

Beyin tümörleri erkek cinsinde, beyaz ırkta, ileri yaşta daha sık görülür. Bununla beraber çocukluk çağında beyin tümörleri ikinci en sık görülen tümörlerdir. Ailesinde beyin tümörü olan insanlarda beyin tümörü görülme olasılığı daha yüksektir. Çevresel faktörler göz önüne alındığında radyasyona, özellikle tekstil ve plastik sektöründe bir takım kimyasallara maruz kalma beyin tümörleri görülme sıklığını arttırmaktadır. Bununla beraber cep telefonu kullanımı, radyofrekans dalgalarına maruz kalma, sigara kullanımı, hava kirliliği, kötü beslenme alışkanlıkları gibi olumsuz çevresel faktörlerinin beyin tümörü oluşumunda ne kadar etkin olduğuna dair henüz elimizde yeterli bilimsel kanıt yoktur. Ancak sayılan bu etmenlere maruz kalan topluluklarda kanser görülme sıklığının daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Stres beyin tümörü nedeni midir?

Çağımızın önemli bir sorunu olan stres kanser oluşumunda birebir etken değildir. Bununla birlikte stresin vücut bağışıklık sistemini (savuma sistemini) zayıflattığı bilinmektedir. Vücudun savunma sistemi ne kadar güçlü olursa kanser oluşumunun başlangıç döneminde önlenebileceği bilinmektedir. Bu bağlamda stresin kanser oluşumunda asıl faktör olmamakla birlikte kolaylaştırıcı bir unsur olabileceği görülmektedir.

Beyin tümörü belirtileri nelerdir?

Beyin tümörü belirti ve bulguları tümörün beyinde bulunduğu yere ve tümörün tipine göre değişmektedir.  En sık görülen belirtiler: Baş ağrısı, bulantı, kusma, kol ve bacakta güçsüzlük, konuşma, görme ve işitme bozuklukları, denge bozuklukları, kişilik bozuklukları, unutkanlık, bilinç seviyesinde değişiklikler, epileptik atak (nöbet geçirme) olarak sıralanabilir. Bu sayılan belirtilerin bazıları zaman zaman normal insanlarda da olabileceğini bilmemiz gerekir. Belirtilen yakınmaların ısrarlı bir şekilde devam etmesi durumunda ayırıcı tanının yapılması için en kısa sürede bir Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğine başvurulmalıdır.

Beyin tümörü teşhisi nasıl konur?

Yukarda belirtilen bulgu ve belirtilerle doktora başvuran hastada en önemli tanı aracı doktorunuzun yapacağı muayenedir. Muayene sonrası beyin tümörü şüphesi ortaya çıktığında doktorunuzun bu tanıyı desteklemek amaçlı isteyeceği tetkiklerin başında Bilgisayarlı tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans görüntüleme (MR) gelmektedir. Bu tetkikleri destekleyen veya detaylandıran birçok tetkik (MR spektroskopi, Diffüzyon MR, anjiografi, metastaz tespiti için PET vb.) vardır. Bu tetkiklerin gerekliliği ve istenme sırası doktorun elde ettiği bulgular doğrultusunda şekillenir. Bazı beyin tümörlerinde tedavi planlama aşamasında biyopsi gerekebilir. Ancak biyopsi işlemi her beyin tümörünün tanısı ve tedavi planlaması için gerekli değildir.

Beyin tümörlerinin tedavisinde ne/neler yapılmalıdır?

Günümüzde, gelişen mikro cerrahi teknikler, ameliyatlarda kullanılan ileri teknolojik cihazlar gelişkin kemoterapotik ilaçlar ve özellikli ışın tedavisi yöntemleri (Gamma Knife, Cyber Knife, Proton Beam Radiation,  Lineer Akselatör) ile beyin tümörlerinin tedavisinde önemli mesafe alınmıştır.  

Bazı özellikli tümör ve yerleşimleri, küçük ve iyi huylu olduğu düşünülen tümörler dışında beyin tümörleride öncelikli tedavi cerrahidir. Cerrahi tedaviden amaç tümörün tamamen veya mümkün olduğunca çıkarılmasıdır. Cerrahi tedavi sonrası hastaya kemoterapi ve radyoterapi uygulanıp, uygulanmayacağına tümörün tipine, tümörün ne kadar çıkarıldığına göre karar verilir. Eğer beyin tümörü bir metastaz ise (vücudun bir başka bölgesindeki tümörün beyne yayılması) primer tümöre (Tümörün birincil kaynağı) yönelik tedavi planlaması da yapılmalıdır.

Sol lateral ventrikül içi kitle: Preop-Postop MR
beyin tümörü beyin tümörü
Ameliyat öncesi Ameliyat sonrası

SON SÖZ

Bütün hastalıkların tedavisinde olduğu gibi beyin tümörlerinin tedavisinde de iyi sonuca ulaşmak için yapılması gereken ilk şey, doktor-hasta-hasta yakını arasında  kurulacak olan sağlıklı iletişim ve güven duygusudur.

Prof. Dr. Özkan ATEŞ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

ONLINE İŞLEMLER